Shopping Cart

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το https://shop.positivelife.gr/ (εφεξής «e-shop» ή «ιστοσελίδα») είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑRCOM ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑRCOM TZELEPOGLOU» (εφεξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Καρόλου Ντηλ αρ. 6, τ.κ. 54623, με αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 119112404000 και ΑΦΜ 800377677/Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και τοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 2310 275 769, email letstalk@positivelife.gr, για τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου.
Η χρήση του e-shop διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς σε κάθε επίσκεψη και χρήση του e-shop. Η χρήση του e-shop προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο αποδοχής, οπότε και τεκμαίρεται η ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή του χρήστη καθώς και η δικαιοπρακτική του ικανότητα. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του e-shop.
Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής και της Ενωσιακής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Η τροποποίηση όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές και η εκτέλεσή τους έχει εκκινήσει πριν από την συντέλεση της τροποποίησης.
Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας του e-shop ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ιδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:
α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.
Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του e-shop και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν αδυναμία των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό ή να προχωρήσουν σε εκτέλεση επιμέρους εντολών, καθώς η λειτουργικότητα του e-shop μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό (υλισμικό και λογισμικό) των χρηστών, τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών ή από άλλες αιτίες.
Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του e-shop, χωρίς προειδοποίηση, ή για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή ασφάλειας του ιστότοπου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους χρήστες για το χρονικό διάστημα της διακοπής και τον τρόπο επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία υποχρεούται να διαφυλάττει την ασφάλεια των συναλλαγών και να προβαίνει σε έγκαιρη και πρόσφορη ενημέρωση των χρηστών των οποίων οι παραγγελίες ή επιστροφές βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αν και η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του e-shop από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν από τη χρήση του e-shop ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στο e-shop, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.
H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο e-shop, αναφορικά με την ταυτότητα της Εταιρείας και τις παρεχόμενες μέσω του e-shop υπηρεσίες. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν ακούσια, εκ σφάλματος ή παραδρομής, κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
Ειδικά ως προς την τιμή, εάν διαπιστώσουμε οποιοδήποτε σφάλμα, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και έχετε τη δυνατότητα, είτε να επιβεβαιώσετε την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή, είτε να την ακυρώσετε. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μας μαζί σας, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και θα σας επιστραφεί στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε καταβάλει. Σε κάθε περίπτωση, δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας παραδώσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (έστω και αν σας έχει σταλεί το email για την Επιβεβαίωση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και στο e-shop δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται ολοσχερώς και άτοκα.
Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί «Αποστολή Παραγγελίας». Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας («Επιβεβαίωση Παραγγελίας»). Η λήψη του email με το ως άνω θέμα επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποδοχή της από μέρους. Από το σημείο αυτό θεωρείται ότι έχει συναφθεί η μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας σύμβαση πώλησης. Τροποποίηση στην παραγγελία μέσω του e-shop δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της.
Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Εάν παρουσιαστούν δυσκολίες στον εφοδιασμό ή εξαντληθούν τα προϊόντα που βρίσκονται σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε, είτε τηλεφωνικώς στον αριθμό που έχετε δηλώσει, είτε μέσω email, σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε.
Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε καταβάλει ολοσχερώς και άτοκα.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα προϊόντα παραδίδονται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών – courier στην διεύθυνση κατοικίας/αποστολής που δηλώνεται στην φόρμα παραγγελίας κατά την υποβολή της.
Για την αποστολή των προϊόντων, επιβαρύνεστε τα σχετικά έξοδα ως εξής:
Για παραδόσεις εντός Ελλάδος 2,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Για παραδόσεις εντός Ελλάδος με αντικαταβολή 4,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Για παραδόσεις εντός Ε.Ε. 22,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Για παραδόσεις σε κάθε άλλη χώρα 27,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης εμφανίζεται κατά περίπτωση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του e-shop πριν από την υποβολή της παραγγελίας και την διαδικασία πληρωμής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο χρήστης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) ή λόγους που δεν σχετίζονται με την Εταιρεία υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του προκαθορισμένου χρόνου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων), η Εταιρεία θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον χρήστη, προκειμένου ο τελευταίος να της δηλώσει εάν εξακολουθεί να επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον χρήστη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον ίδιο και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών.
Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον χρήστη τη χρονική στιγμή παράδοσης της παραγγελίας του στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον χρήστη να μεταφέρει τα αγαθά. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στον χρήστη, είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την Εταιρεία όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοσή τους, εάν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.
Η «παράδοση» θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας της παραγγελίας και των εξόδων αποστολής, με τα οποία επιβαρύνεστε, πραγματοποιείται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής:
 Με αντικαταβολή κατά την παράδοση
 Ηλεκτρονικά με τη χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών μέσω των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών. Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ο χρήστης οδηγείται αυτόματα σε ασφαλή ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης
τράπεζας «Eurobank Α.Ε.», για την καταχώρηση των στοιχειών της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, οι δε συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας. Τα δεδομένα του χρήστη συλλέγονται απευθείας από την Τράπεζα χωρίς την παρέμβαση της Εταιρείας, η οποία ουδέποτε αποκτά πρόσβαση σε αυτά ως και στα λοιπά στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του χρήστη (π.χ. αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, cvv).
 Με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρία στη συνεργαζόμενη Τράπεζα και συγκεκριμένα στον εξής τραπεζικό λογαριασμό:
Τράπεζα: ΕUROBANK
IBAN: GR8602600300000930201061576
SWIFT ή BIC code: ERBKGRAA
Δικαιούχος: MARCOM ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Για όλους τους τρόπους πληρωμής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης, είτε αποδείξεως λιανικής, είτε τιμολογίου. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τα ανώτατα όρια πληρωμών μετρητοίς ή/και μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο χρήστης οφείλει κατά την παράδοση των προϊόντων να ελέγξει τα προϊόντα που παραλαμβάνει (ως προς την ταυτότητα, αρτιότητα, κατάσταση, συσκευασία κ.ο.κ.).
Επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί:
 Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος της Εταιρίας απεστάλησαν στον χρήστη προϊόντα που δεν παρήγγειλε και ο χρήστης προέβη καλόπιστα στην παραλαβή τους. Η επιστροφή των μη παραγγελθέντων προϊόντων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους, άλλως η Εταιρία δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου σε εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας.
 Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, σύμφωνα με όσα εκτίθενται παρακάτω
 Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να υπαναχωρήσει, σύμφωνα με όσα εκτίθενται παρακάτω

Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι περισσότερα του ενός στην ίδια παραγγελία από την παράδοση του τελευταίου εξ αυτών.
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν με δικά σας έξοδα, αποστέλλοντάς το στην έδρα της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση, ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε, χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν, των νόμιμων παραστατικών και της συσκευασίας του σε άριστη
κατάσταση. Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων προϊόντων που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καθώς και την πίστωση του ποσού της αξίας του προϊόντος. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρία για την αποστολή του, καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
Η δήλωση υπαναχώρησης υποβάλλεται εγγράφως, είτε στα ανωτέρω στοιχεία διεύθυνση της Εταιρείας, είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση letstalk@positivelife.gr, δηλώνοντας ρητώς την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, εντός το αργότερο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
Η επιστροφή των χρημάτων (εκτός των μεταφορικών εξόδων αρχικής αποστολής/παράδοσης και επιστροφής των προϊόντων, με τα οποία επιβαρύνεστε αποκλειστικά εσείς), θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική καταβολή.
Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, οφείλετε να καταβάλλετε ένα ποσό ανάλογο προς τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν φέροντα φθορές, κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων
Στην περίπτωση που εντός της νόμιμης εγγύησης ο χρήστης διαπιστώσει τυχόν ελαττωματικότητα του προϊόντος, τότε ο χρήστης επιστρέφει το προϊόν με δικά του μεταφορικά έξοδα, αποστέλλοντάς το στην έδρα της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση, ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν, των νόμιμων παραστατικών και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον χρήστη και στην συνέχεια η Εταιρεία επικοινωνεί μαζί του για την ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που η Εταιρία δεν έχει σε διαθεσιμότητα άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς (εκτός των μεταφορικών εξόδων αρχικής αποστολής/παράδοσης και επιστροφής των προϊόντων, με τα οποία επιβαρύνεται αποκλειστικά ο χρήστης) θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική καταβολή.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που περιλαμβάνει, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής το «περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.
Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της Εταιρείας, εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες.
Όλα τα λογότυπα της Εταιρείας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναπαραγωγή απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της Εταιρείας.
Τυχόν λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές.
Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν δεσμεύεται για τη μη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας.

 1. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Οι υπερσύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες του e-shop, ενδέχεται να οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους υπερσυνδέσμους στο e-shop της, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο e-shop δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω υπερσυνδέσμων και των ιστοσελίδων, στις οποίες οδηγούν, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής των οποίων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το e-shop έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σαςδεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, τα στοιχεία σας παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

08.01 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επιπλέον προσωπική ασφάλεια αποτελεί το όνομα χρήστη (username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password) που σας χροηγείτε όταν πραγματοποιείτε εγγραφή ως μέλος στο e-shop. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, οι κωδικοί σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Κατά την παραγγελία σας και εφόσον έχετε συνδεθεί με το όνομα χρήστη (username) και με τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) στο e-shop, η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματά μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits. Δηλαδή κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο φυλλομετρητής (browser) σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.
Μπορείτε να μεταβάλλετε τους ανωτέρω κωδικούς οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο χρήστης του e-shop μας θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, κ.ά.), χρησιμοποιώντας ει δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για και τη δημιουργία των κωδικών σας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη του e-shop μας.
Ο χρήστης των ιστοσελίδων του αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών κάθε φορά που θεωρεί αυτή (η Eταιρεία) ότι παραβιάζονται από εκείνον οι παρόντες όροι ή που διενεργούνται ή υπάρχουν ενδείξεις ή/και καταγγελίες ότι διενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλείψεις από αυτόν. Επίσης δύναται να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει την λειτουργία της ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη της.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του e-shop διατίθεται «ως έχει» και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
  Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
  Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία
 2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAILS (NEWSLETTERS)

Το e-shop της Εταιρείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλει ενημερωτικά emails για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, για τυχόν προσφορές και εκπτώσεις, για νέες αφίξεις κ.α. Τα ενημερωτικά e-mails (newsletters) αποστέλλονται μόνο αν ο χρήστης το επιλέξει και για όσο χρόνο ο ίδιος το επιθυμεί. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί οποτεδήποτε από την λίστα αποδεκτών του newsletter, μέσω του link που υπάρχει σε αυτό. Τα newsletter ενδέχεται να χαρακτηριστούν από τον
πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και να καταλήξουν στο spam folder, Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αποθήκευση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποστολής της Εταιρείας στη safe list του χρήστη.
Η Εταιρεία αποστέλλει αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) στο χρήστη για την πορεία της παραγγελίας του χρήστη, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε να μπορούν να φτάσουν στον ίδιο, να τα διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής του και να ενημερώνει την Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση, επικοινωνώντας στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του e-shop, μπορείτε να ενημερωθείτε διεξοδικά ανατρέχοντας στην Πολιτική της Εταιρείας για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://shop.positivelife.gr/politiki-aporitou/